RODO

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA STRONIE www.loft24.pl

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO),  LOFT24.PL Nieruchomości & Kredyty s.c.  wprowadza te przepisy z dniem ich opublikowania. Ochronie podlegają wszelkie informacje pozwalające zidentyfikować osoby fizyczne. Udostępnianie takich danych przez osoby fizyczne jest dobrowolne. Wszystkie przekazane dane osobowe są chronione i wykorzystywane przez Administratora wyłącznie do kontaktów z użytkownikami oraz prawidłowego realizowania ich potrzeb na rynku nieruchomości.
Administratorem Danych Osobowych jest Loft24.pl Nieruchomości & Kredyty s.c. z siedzibą  59-300 Lubin, ul. Wileńska 4 lokal A, NIP 692-250-57-57.
Gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie (przetwarzanie) danych osobowych przez Administratora odbywa się za wyraźną zgodą osób, których dotyczą na podstawie zawartej umowy oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Administrator może wykorzystywać pozyskane dane osobowe tylko w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników strony www.loft24.pl  i dalszej komunikacji z nimi, którzy wyrazili na to zgodę.
Okres przechowywania danych – dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i starannego wykonania umowy. Będą one przechowywane w celach rozpatrywania ewentualnych reklamacji, roszczeń i rachunkowości Administratora do upływu okresów wynikających z przepisów prawa jak i do upływu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz roszczeń cywilnoprawnych.
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do poprawiania swoich danych, sprostowania, prawo do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych oraz złożenia skargi do organu nadrzędnego. Dane te dotyczą danych zawartych w formularzu kontaktowym, zgłoszeniowym, e-mailu. Całkowite usunięcie danych osobowych wymaga kontaktu z Administratorem drogą mailową z treścią żądania na adres e-mail: biuro@loft24.pl
Ochrona przetwarzanych danych osobowych - zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych, przechowywany na zabezpieczonym serwerze.
Udostępnianie danych osobowych - Administrator danych nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników  strony www.loft24.pl osobom trzecim.