RODO

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ NIERUCHOMOŚCI & KREDYTY LOFT24.PL

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (...), dalej: RODO, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Administratorem Danych Osobowych jest Loft24.pl Nieruchomości & Kredyty s.c. z siedzibą  59-300 Lubin, ul. Wileńska 4 lokal A, NIP 692-250-57-57. e-mail: biuro@loft24.pl tel. 601 767 578 zwany dalej Biurem Nieruchomości LOFT24.PL.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

- w celu wykonania czynności pośrednictwa,

- w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. w celu prowadzenia rachunkowości, w celach archiwalnych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

- w celach promocji usług pośrednictwa, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (marketing bezpośredni), jak również w szerzej rozumianych celach marketingowych Biura, pod warunkiem uzyskania Pani/Pana zgody,

- w celu przekazania podmiotom współpracującym pod warunkiem uzyskania odrębnej Pani/Pana zgody.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe wynikające ze współpracy z nami będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tymi czynnościami, czyli maksymalnie do 10 lat od zakończenia współpracy z nami.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.

Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych:

Do Pana/Pani danych osobowych mają dostęp współpracujące z nami w sposób stały firmy rachunkowe, informatyczne, hostingowe, dostawcy oprogramowania. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione również innym naszym partnerom: bankom w którym będzie się Pan/Pani kredytowała, deweloperom, notariuszom, innym współpracującym z nami biurom obrotu nieruchomościami jednak wyłącznie pod warunkiem udzielenia przez Pana/Panią dodatkowej zgody.

Wszystkie dane przekazywane są zgodnie z prawem, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

-jeśli przetwarzanie wymagało zgody - prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub podany w nagłówku adres e-mailowy;

-prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingu bezpośredniego albo ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;

-prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych (wykonamy to polecenie, jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wykonania przez nas czynności pośrednictwa, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości kontynuacji współpracy.